Podmienky spracovania osobných údajov užívateľov

Ďalej len "PSOÚ"

 
 

1. M7 Group S.A. (ďalej len „Poskytovateľ“) prevádzkuje informačný systém Skylink, v ktorom sú spracovávané osobné údaje Užívateľov za účelom poskytovania služby Skylink v zmysle zákona Veľkovojvodstva luxemburského zo dňa 2. augusta 2002 o ochrane osôb s ohľadom na spracovanie osobných údajov, v platnom znení (La loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel).

2. Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje iba v rozsahu a za podmienok upravených Zmluvou o poskytovaní služby Skylink (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s platnými zákonmi. Správcom osobných údajov v rozsahu tohto článku podmienok je Poskytovateľ, pretože Poskytovateľ určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Užívateľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa spracovania osobných údajov prostredníctvom webových stránok www.skylink.sk.

3. Poskytovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľa získavať a spracovávať údaje užívateľov, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti a adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo Užívateľa a karty, údaje o odoberaných službách, programových balíčkoch a predplatnom, platobná história a údaje o kontaktoch s

Užívateľom pre účely:
a) objednávok, uzatvorenia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenie,
b) dodržanie právnej povinnosti správcu,
c) fakturácie, príjem a evidencie platieb a evidencie pohľadávok,
d) vypracovania zoznamu Užívateľov,
e) správy údajov týkajúcich sa Užívateľov alebo získaných od Užívateľov,
f) spracovanie otázok Zákazníka,
g) vybavovania reklamácií a iných podaní Užívateľov,
h) boja proti podvodom a neplatičom, preverovania bonity,
i) prieskumu trhu,
j) potrieb (priameho) marketingu,
k) prezentácie ďalších služieb alebo produktov Užívateľovi,
l) ochrany práv a právom chránených záujemcov správcu,
m) automatizované spracovanie osobných údajov, ktoré spočíva v tvorbe analýz zameraných na kategorizáciu údajov týkajúcich sa osôb a skupín, a uplatnenie týchto kategórií na osobu (profilovanie).

4. Užívateľ pritom berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené, Užívateľ zároveň berie na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov v rozsahu vyžadovanom pri registrácii nie je možné uzatvoriť Zmluvu./p>

5. Údaje podľa predchádzajúceho oddielu bude Poskytovateľ spracovávať po dobu účinnosti Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad poplatkov a predplatného, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnuté služby, v prípade vybavovania podania Užívateľa alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv.

6. Poskytovateľ je na základe súhlasu Užívateľa oprávnený spracovávať v nevyhnutnom rozsahu jeho osobné údaje pre účely ponuky služieb a produktov Poskytovateľa, šírenie ďalších obchodných informácií a na marketingové účely. Za týmto účelom môže Poskytovateľ využívať aj tzv. cookies (malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači Užívateľa) pri návšteve webových stránok Poskytovateľa, ak Užívateľ spôsobom uvedeným na webovej stránke prehlási, že proti tomu nemá námietky. Pre použitie tzv. funkčných alebo technických cookies (napr. pre zapamätanie urobených objednávok atd.) nie je súhlas Zákazníka nutný.

7. Poskytovateľ je oprávnený na základe súhlasu Užívateľa vykonávať záznam telefonických rozhovorov z telefonátov na čísla liniek zákazníckeho servisu a ukladať zvukové záznamy z týchto volaní, t.j. záznamy týkajúce sa osoby Užívateľa alebo prejavu jeho osobnej povahy, taktiež je oprávnený použiť takto získané záznamy pre účely vyhodnocovania požiadavky Užívateľa, rozsahu a kvality služby Skylink poskytovanej Užívateľovi, ako aj pri posudzovaní a vybavovaní sťažností a podnetov Užívateľov. Nahrávanie podľa tohto oddielu sa uskutočňuje len v prípade predchádzajúceho upozornenia Užívateľa vo forme zaznenia oznamu o nahrávaní. V prípade, že volajúca osoba nesúhlasí s vyhotovením takéhoto zvukového záznamu, môže po zaznení oznamu ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa so svojou požiadavkou na Poskytovateľa iným vhodným spôsobom.

8. Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje Užívateľa, ktoré je oprávnený spracovávať na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe súhlasu Užívateľa s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracovania.

9.  Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytovateľ však neposkytuje záruku na inštalované zabezpečenia. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by Užívateľovi alebo tretím osobám vznikla aj cez opatrenia, ktoré Poskytovateľ vykonal.

10. Evidencia Užívateľov je prístupná iba Poskytovateľovi a spoločnostiam združeným s ním v skupine. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený poskytovať informácie a údaje uchovávané pri poskytovaní služby Skylink v nevyhnutnom rozsahu:
a) tretím osobám, ktoré Poskytovateľ poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Poskytovateľa voči Užívateľovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv poskytovateľa, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Poskytovateľa na tretiu osobu, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu s Užívateľom,
b) súdom a iným orgánom verejnej správy, pokiaľ je to nutné na uplatnenie práv Poskytovateľa voči Užívateľovi alebo splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa,
c) obchodným zástupcom Poskytovateľa alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia Poskytovateľa konať jeho menom ako sprostredkovatelia pri poskytovaní služby Skylink (vrátane ich objednávok, aktivácie a vybavovania reklamácií).

11. Účastník, ktorý môže preukázať svoju totožnosť, má právo na nahliadnutie do svojich osobných údajov spracovávaných Poskytovateľom, môže požadovať ich opravu a môže bezplatne odmietnuť používanie svojich osobných údajov pre priamy marketing. S otázkami či pripomienkami v tejto súvislosti sa môže Účastník písomne obrátiť na zákaznícky servis Skylink. Účastník, ktorý si nepraje, aby už dostával newsletter alebo propagačné e-maily môže kliknúť na odkaz s názvom „Odhlásiť“, ktorý je uvedený v každom e-maily. V niektorých e-mailoch sa tento odkaz nenachádza, lebo ide o e-mail, ktorý sa týka predplatného alebo obsahuje dôležité informácie pre Účastníka.

12. Poskytovateľ usiluje o spoľahlivé zabezpečenie svojich služieb. Poskytovateľ však neposkytuje záruku na inštalované zabezpečenie. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by Užívateľovi alebo tretím osobám vznikla napriek opatreniam, ktorá Poskytovateľ vykonal.

13. S ohľadom na prirodzené riziká spojené s používaním internetu a e-mailov nemôže Poskytovateľ zaručiť dôvernosť osobných dát, prenosu správ alebo ostatných informácií použitých alebo šírených Užívateľom. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by Užívateľovi alebo tretím osobám vznikla aj napriek opatreniam, ktoré Poskytovateľ učinil.

14. Ak Užívateľ zistí alebo sa domnieva, že ku Službám získali nelegálny prístup tretie osoby, napríklad použitím údajov k jeho účtu, je povinný to do piatich pracovných dní  oznámiť Poskytovateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku nelegálneho použitia Služieb.

Kontaktná adresa Zákaznického servisu - Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, 022 04 Čadca 4, Slovenská republika

Kontaktujte nás pomocí formulára.

 

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1