CA-modul-803
Čo nájdete v balení:

Dekódovací modul CAM 803

Obľúbené
Licencovaný dekódovací modul pre príjem satelitnej televízie Skylink v HD kvalite. Dekódovací modul CAM 803 (CA modul alebo CAM) je zariadenie, ktoré je vybavené satelitnou kartou* pracujúci v kódovacom systéme Nagravision. Stačí len zasunúť do slotu vašej TV ak má satelitný tuner (DVB-S alebo DVB-S2). Už nepotrebujete pripájať ďalší prijímač pre príjem programov od Skylinku, pre ovládanie používate len televízny ovládač. (viac)
 • Jednoduchá inštalácia
 • Automatické ladenie programov (FastScan)
 • Zabudovaná karta Skylink
 • Podpora HD i Ultra HD 4K
46 €

Výhody

•    Podpora vysielania v HD kvalite.
•    FastScan - automatické ladenie a usporiadanie Skylink programov.
•    Bezproblémová funkčnosť služieb Skylink – kompatibilný so Skylink READY.
•    Sledovanie satelitného vysielania bez nutnosti pripojenia ďalšieho zariadenia (set-top box). Používate len jeden televízny diaľkový ovládač.

Výhody
Internetová televízia Skylink Live TV

Internetová televízia Skylink Live TV

Ak máte televízor Samsung, JVC, Hitachi, Finlux, Hyundai, Toshiba, Orava s dostupnou aplikáciu Skylink Live TV je satelitný modul CAM 803 najlepším riešením pre príjem satelitnej televízie. V kombinácií s aplikáciou Skylink Live TV získate možnosť sledovať vaše obľúbené programy až 7 dní spätne, alebo si práve vysielaný program pustiť od začiatku. Zoznam televízor vhodných pre modul CAM 803 vrátane nastavenia aplikácie Skylink Live TV nájdete na našom webe v sekcii Na stiahnutie.

CA modul je pre vás vhodný ak

•    nechcete mať ďalší ovládač a externé prijímacie zariadenie (set-top box).
•    vlastníte televízor so zabudovaným satelitným tunerom DVB-S/DVB-S2 a CI+ slotom.
•    je váš televízor vybavený funkciou FastScan – automatické ladenie programov Skylink alebo podporuje funkciu operátorský profil.

Balenie obsahuje

Balenie obsahuje

Dekódovací modul CAM 803 s už integrovanou satelitnou kartou Skylink (typ Nagravision*). Túto kartu nemožno z modulu vybrať. Jedenásťmiestne číslo tejto karty nájdete na samolepke na zadnej strane modulu.

*Integrovanú satelitnú kartu Skylink typu Nagravision môžete registrovať ako novú kartu, ako náhradu za pôvodnú dekódovaciu kartu typu Irdeto alebo ako kartu NEXT. Pri výmene za pôvodnú satelitnú kartu typu Irdeto neplatíte žiadny registračný poplatok ani poplatok za výmenu.

Ako zapojiť satelitný prijímač alebo CA modul

Potrebujem pomoc so zapojením

V prípade, že potrebujete pomôcť s nastavením prijímača alebo CA modulu, vyhľadajte si najbližšieho autorizovaného technika a dohodnite si termín návštevy.

Číslo dekódovacej karty Viaccess Orca alebo Nagravision nájdete na nálepke na spodnej strane dekódovacieho modulu alebo prijímača a to u technickej skratky „vUA“.

 • Jednoduchá inštalácia Áno
 • Zabudovaná karta Skylink Áno
 • Systém kódovania Nagravision
 • FastScan Áno
 • HD vysielanie Áno
 • 4K UHD vysielanie Áno
 • Rozhranie pre pripojenie k TV CI+

Vybraný tovar vám doručí náš dodávateľ

Dodávateľ: BENDR, s.r.o., Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany

Pozrite sa na plné znenie obchodných podmienok dodávateľa.

Vybraný tovar je určený pre príjem satelitnej televízie Skylink. Skylink však nie je predávajúcim tohto tovaru, ale iba sprostredkovateľom jeho objednania medzi kupujúcim zákazníkom Skylinku či záujemcom o satelitnú televíziu Skylink a predávajúcim, ktorým je v tomto prípade internetový obchod spoločnosti BENDR, s.r.o..

K objednaniu tovaru dochádza v prostredí tohto webu Skylinku. Potom je objednávka odovzdaná k realizácii do internetového obchodu spoločnosti BENDR, s.r.o., kde je prijatá a spracovaná. V okamihu odoslania objednaného tovaru kupujúcemu, čo býva do 4 pracovných dní od prijatia objednávky, je kupujúcemu zároveň elektronickou poštou zaslaná informácia o vyexpedování tovaru. Tým dôjde k uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a všetko ďalšie (spôsob doručenia tovaru, spôsoby platby, podmienky reklamácie a vrátenie tovaru a pod.) sa riadi už nižšie uvedenými Obchodnými podmienkami spoločnosti BENDR, s.r.o. (okrem bodov týkajúcich sa objednania tovaru popísaných v tomto odseku).

Cena tovaru prezentovaná na tomto webe Skylinku zahŕňa aj cenu za doručenie objednaného tovaru na adresu kupujúceho.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti BENDR, s.r.o. so sídlom na ul. Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, IČO: 46659790, zapísaná v Obchodnom registri OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložkačíslo: 31479/N, deň zápisu: 25.4.2012, (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.bendr.sk (ďalej len „BENDR") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva"). (Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany").

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami: zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. oochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je topodnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa stýmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:
BENDR, s.r.o., Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany
E-mail: info@bendr.sk
Tel. č.: +421907987067 od 8:00 do 17:00

Článok 3
Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.bendr.sk.
Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Článok 4
Storno objednávky

Objednávka je považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu.

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info@bendr.sk.
V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci číslo objednávky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

1.  V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim.
2.  Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami dodať kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-tich kalendárnych dní.

Článok 5
Dodanie tovaru

Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom kuriérskej služby UPS.
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvom kuriérskej služby UPS na meno a adresu objednávajúceho. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný počas pracovného dňa do 14:00 hod, je štandardne doručený do 24 hodín, výnimočne do 48 hodín (neplatí pre víkendy a sviatky). Pri objednaní tovaru, ktorý nie je skladom, bude kupujúcemu termín dodania oznámený emailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu neodkladne oznámené mailom na info@bendr.sk

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Článok 6
Poštovné

Spôsoby odberu

- osobne v kamenej predajni (BENDR, s.r.o. ,Gogoľová 1, 95501 Topoľčany)Kurierom Slovak Parcel Service (UPS)

- Pri objedani dopravy kurierom sú učtované nasledovne poplatky za dopravu

Hmotnosť zasielky Cena bez DPH Cena s DPH
0 - 2 kg 2,99 € 3,60 €
2 - 10 kg 4,49 € 5,40 €
10 - 30 kg 6,99 € 8,40 €
30 - 50kg 10,49 € 12,60 €
50 a viac kg 15,99 € 19,20 €
Dobierka 0,99 € 1,20 €

Doprava zadarmo

Pri objednávke tovaru nad 299,- € bez DPH (s hmotnosťou zásielky do 50 kg), Vám bude objednaný tovar dopravený ZDARMA!

V prípade požiadavky na doručenie tovaru mimo SR je spoplatnenie prepravy riešené individuálne podľa miesta doručenia a hmotnosti zásielky uvedených v objednávke. Zákazníkovi je táto informácia poskytnutá po spracovaní objednávky e-mailom alebo telefonicky. 
Na základe čísla zásielky (tracking number) obdržaného e-mailom, môže zákazník sledovať pohyb vnútroštátnej alebo medzinárodnej zásielky prostredníctvom nasledovnej stránky:Sledovanie zasielky
V prípade komplikácií je o alternatívnom termíne dodania zákazník obratom upovedomený e-mailom alebo telefonicky.

platba v hotovosti pri prevzati tovaru v kamenej predajniplatba v hotovosti pri prevzati od kuriera - dobierkaplatba prevodom vopred na účet

Článok 7
Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.bendr.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady.

Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak. 

Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi. Daňový doklad – faktúra bude odoslaná spolu s objednaným tovarom. 

Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcimi spôsobmi: 
PLATBA NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PREVZATI V KAMENNEJ PREDAJNI
PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet BENDR, s. r. o.

Článok 8
Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia.
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (info@bendr.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. 

Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, v pôvodnom stave, so všetkými obalmi, s ochrannými fóliami (nesmú byť odlepené), nepoškodený a bez známok používania. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom. 
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Vprípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy nájdete TU

Článok 9
Záručné podmienky a záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Po registrácii na www.ineos.sk sa predlžuje na 36 mesiacov na vybrané produkty. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený www.bendr.sk.
Reklamačný protokol nájdete TU.

Článok 10
Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci objednávkou tovaru na www.bendr.sk prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa §7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súčasne sa predávajúci zaväzuje ktomu, že na prianie kupujúceho kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov. 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Prípadné spory medzi predávajucim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na www.bendr.sk/kontakt.html pre vyriešenie vzniknu tej situácie skôr, ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejneniana www.ineos.sk

Často sa nás pýtate

Potrebujem satelitný prijímač alebo CA modul?

Ak je váš televízor vybavený zabudovaným satelitným tunerom (DVB-S alebo DVB-S2), môžete využiť CA modul, ktorý je možné do televízora priamo vložiť. Nebudete tak mať ďalší ovládač ani satelitný prijímač. Uistite sa, že váš televízor je vybavený funkciou automatického ladenia programov (FastScan). Ak máte televízor bez satelitného tuneru, musíte mať satelitný prijímač.

Aké sú možnosti platby za tovar?

Tovar vám doručíme na dobierku na adresu. Dopravcovi za tovar zaplatíte v hotovosti.

Aké sú možnosti dopravy tovaru?

Jediná možnosť dopravy tovaru je poslanie na dobierku. Doprava je zadarmo.

Ako a kde si môžem zaregistrovať novú satelitnú kartu Skylink?

Satelitnú kartu si zaregistrujete v Zákazníckej zóne po prihlásení do vášho Skylink účtu.

Aká je záruka na dodaný tovar?

Štandardná záruka na dodávaný tovar je 2 roky.

Kde si môžem predplatiť programové služby Skylink?

Programové služby Skylink si jednoducho vyberiete a zaplatíte priamo na vašom Skylink účte v Zákazníckej zóne.

Doprava ZADARMO

Dodanie do 5
pracovných dní

Všetky zariadenia
s certifikátom
Skylink READY

Servisná sieť po
celej SR

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všetky práva vyhradené
Skylink® je obchodná značka vlastnená Canal+ Luxembourg S. à r.l.
so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905