Servisný poplatok

Servisný poplatok

pokrýva náklady na prevádzku, administratívu, technické zabezpečenie a zákaznícky servis satelitnej televízie Skylink a vzťahuje sa na všetky dekódovacie karty Skylink. Servisný poplatok nesúvisí so zvolenou programovou ponukou.

Aktuálnu výšku Servisného poplatku nájdete vždy v Cenníku.

Na každej registrovanej dekódovacej karte Skylink s uhradeným Servisným poplatkom je automaticky dostupný programový balíček Digital.

Ak si na vašej dekódovacej karte aktivujete niektorý z platených Základných alebo Doplnkových programových balíčkov, neplatíte zároveň Servisný poplatok – je už zahrnutý v ich cene. Pokiaľ sa pre niektorý z týchto balíčkov rozhodnete neskôr, bude čerpanie už zaplateného Servisného poplatku automaticky pozastavené a zostávajúca čiastka bude využitá po skončení predplatného.

Servisný poplatok je možné uhradiť všetkými platobnými metódami. Výnimočne môžete Servisný poplatok uhradiť aj na 5 dní, a to odoslaním SMS na číslo 8877 v cene 1 € s textom správy „SP číslovašejdekódovacejkarty“. Pre úhradu je však potrebné mať povolené prémiové SMS u Vášho mobilného operátora.

Čo sa stane, keď nie je Servisný poplatok uhradený

Na dekódovacej karte, na ktorej nie je Servisný poplatok uhradený k jeho Dátumu splatnosti (a na ktorej nie je aktívny žiadny platený balíček), je v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pozastavené poskytovanie služieb Skylink. Dekódovacia karta tým nie je znehodnotená a môže byť do jedného roka od Dátumu splatnosti Servisného poplatku znovu aktivovaná, a to buď uhradením Servisného poplatku alebo predplatením ľubovoľného programového balíčka. V opačnom prípade bude po uplynutí jedného roka dekódovacia karta vyradená zo zákazníckej evidencie Skylinku. Kartu môžete aj v tomto prípade opäť aktivovať, ale je potrebné opäť túto kartu zaregistrovať a uhradiť jednorazový Reaktivačný poplatok (viď Cenník). Niekoľkonásobná úhrada ročnej platby Servisného poplatku jednorazovo nezaručuje právo na čerpanie týchto služieb za súčasnú cenu aj po uplynutí 1 roka od úhrady. Skylink si vyhradzuje právo previesť tieto preplatky do kreditu zákazníka.


Upozornenie!
Od 1. 3. 2020 nadobúda účinnosť nový Cenník služieb Skylink - viac informácií nájdete tu.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1